OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU

MOOREA, s.r.o., se sídlem Prachatická 43, 960 01 Zvolen, IČ: 36668052, DIČ: 2022227713, DPH: SK2022227713, obchodní rejstřík Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl C, číslo vložky 12005 / S., tel..: +421 904 423 413, e-mail: moorea@moorea.sk


1. Dodací podmínky:

Objednané zboží doručujeme jako dobírku, diskrétně zabalenou v nenápadném obalu prostřednictvím kurýrní služby PPL. Dodací lhůta je 1 - 14 dnů. Přesnou dobu dodání konkrétního zboží Vám poskytneme emailem nebo telefonicky. Kurýr PPL Vám doručí balíček na adresu bydliště, v případě nepřítomnosti vám bude telefonovat a sjedná s Vámi náhradní termín doručení. Může se stát, že Vás kurýr bude kontaktovat ještě v předstihu a termín si s vámi domluví ještě dříve než vyrazí z depa. Doporučujeme mít připravenou přesnou částku v hotovosti.

Dobírka je diskrétně odeslaná firmou MOOREA, s.r.o.. Pro zachování diskrétnosti není dobírka označená názvem obchodu takže cizí osoba nemůže zjistit, že se jedná o zboží objednané v internetovém sexshopu. Vaše soukromí a diskrétnost jsou plně zachovány.

K objednávce účtujeme poštovné ve výši 120 Kč. Pokud Vám objednávka bude muset být dodána ve více balících, poštovné platíte jen jednou.

S objednaným zbožím obdržíte i daňový doklad.

U vibračních pomůcek baterie nejsou součástí dodávky. V případě zájmu je možné si je objednat v oddělení Baterie k vibračním pomůckám.

2. Platební podmínky:

Objednané zboží zaplatí spotřebitel prodávajícímu při obdržení dobírky. Spotřebitel se může kdykoli rozhodnout dobírku nepřevzít a nezaplatit cenu za objednané zboží.

Spotřebitel není zavázán k peněžnímu plnění na základě odeslání objednávky a uzavřené smlouvy na dálku. Součástí objednávky není povinnost spotřebitele zaplatit cenu za objednané zboží. Podání objednávky nezahrnuje povinnost spotřebitele zaplatit cenu.


V případě individuálního zájmu je možné zaplatit i bankovním převodem na účet.
Platbu bankovním převodem je třeba dohodnout předem.

Poplatek za platbu dobírkou je 0 . Poplatek za platbu bankovním převodem je 0 .

3. Práva a povinnosti prodávajícího, vázanost nabídkou

Prodávající je povinen vyřídit objednávku a odeslat a dodat objednané zboží na adresu objednavatele v termínu uvedeném v dodacích podmínkách. Prodávající je vázán svou nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky elektronickou zprávou s předmětem "Potvrzení objednávky" až po uplynutí lhůty pro dodání zboží. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit v dodací lhůtě 1 - 21 dnů dnů od jejího uskutečnění objednatelem. Převážnou většinu objednávek doručujeme do 14 dnů. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen objednatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jeho e-mailovou adresu, resp. telefon a do 14 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu pokud ho již spotřebitel zaplatil a pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží nebo služeb. Při náhradním plnění je prodávající povinen předat spotřebiteli zboží nebo poskytnout službu ve stejné kvalitě a ceně.


4. Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy v souladu s ust.. § 7 zákona č.. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů do 14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3.

Právo na odstoupení od smlouvy:

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením  na adrese MOOREA, s.r.o.,
Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3 nebo e-mailem na adrese moorea@moorea.sk. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali nebo jej najdete i na konci tohoto bodu obchodních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručování, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vraceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží snášíte Vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od níž kupující odstoupil.

Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru
nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
b) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví či
z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
c) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

Obecně mohou být použity erotické pomůcky, erotické pomůcky rozbalené z hygienické fólie nebo ochranného původního obalu, se kterými bylo viditelně manipulováno, nebo rozbalené latexové prádlo z hygienické fólie, s nímž bylo viditelně manipulováno považovány za zboží uzavřený v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví. Vzhledem k povaze zboží a ochrany zdraví / hygienické vlastnosti zboží / nelze dále nabízet takové zboží zákazníkům. Tím není nijak upíráno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy na adrese prodávajícího MOOREA, s.r.o.,
Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3 nebo e-mailem na adrese moorea@moorea.sk.

Pokud kupující uplatní právo na odstoupení od smlouvy, vrátí prodávajícímu zboží, které podle smlouvy dostal.

Zboží doporučujeme vrátit v takovém stavu a množství, v jakém ho spotřebitel podle smlouvy dostal. Zboží nedoporučujeme vrátit na dobírku. Zboží doporučujeme zaslat zabalený v takovém typu obalu, v jakém Vám byl doručeno na adresu MOOREA, s.r.o., Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3, přičemž do balíku doporučujeme vložit podepsaný dopis nebo formulář oznamující Vaše odstoupení od smlouvy, fakturu a číslo Vašeho bankovního účtu. Pokud chcete vyměnit zboží za jiné zboží, je třeba uvést za jaký. Při splnění zákonných náležitostí odstoupení od smlouvy bude spotřebiteli vrácena finanční částka za vrácené zboží nebo zboží vyměněno, pokud spotřebitel výměnu zboží požaduje. Při nesplnění zákonných náležitostí odstoupení nebudeme schopni akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Výše uvedené informace v bode 4. obchodních podmínek mají charakter doporučení pro spotřebitele jak postupovat při odstoupení od smlouvy a nijak neupírají jeho právo na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce nebo právo odstoupit od smlouvy jiným zákonným způsobem jak je uveden v tomto doporučení.

Prodávající je oprávněn ve smyslu Občanského zákoníku po spotřebiteli požadovat náhradu škody spočívající v případě vzniklé snížené hodnoty vracené věci způsobených zejména jejím poškozením nebo znehodnocením spotřebitelům. Tím není nijak upíráno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.


VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a zašlete tento formulář emailem pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

- Komu: MOOREA, s.r.o.,
Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3, tel..: + 421 904 423 413, e-mail: moorea@moorea.sk

- Oznamuji / oznamujeme *, že tímto odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na toto zboží ..............

- Datum objednání / datum obdržení * ..............

- Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů * ..............

- Adresa spotřebitele / spotřebitelů * ..............

- Číslo Vašeho bankovního účtu pro vrácení peněz ** ..............

- Podpis spotřebitele / spotřebitelů * ..............

- Datum ..............

* Nehodící se škrtněte.

** Vyplňte číslo Vašeho bankovního účtu v případě, že si přejete zaslat peníze na účet.

Poznámka: Spolu s formulářem doporučujeme zaslat i fotokopii faktury, bez které nejsme schopni identifikovat Vaši objednávku.5. Potvrzování objednávek:

V okamžiku kdy uskutečníte nákup, automaticky od nás obdržíte e-mail potvrzující přijetí Vaší objednávky. V e-mailu je uveden nakoupené zboží spolu s cenou Vašeho nákupu.

Objednávky většího rozsahu zvykneme ještě dodatečně ověřovat e-mailem nebo telefonicky.


6. Stornování objednávek:

Pokud si přejete změnit nebo stornovat svou objednávku sdělte nám to co nejdříve e-mailem na adrese: moorea@moorea.sk, telefonicky na čísle +421 904 423 413 nebo osobně.


7. Informace o záruce, záručních podmínkách a o provádění záručních oprav:

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců. Li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.
Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
Záruční opravy provádí MOOREA, s.r.o.,
Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3


8. Reklamační řád:

Adresa pro uplatnění reklamace: MOOREA, s.r.o., Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3.
Pokud kupující zjistí, že zboží má vady, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu prodávajícímu.
Při podání reklamace je nutno předložit:
- Reklamované zboží pokud možno v originálním obalu
- Kopii prodejního dokladu (faktury)
- Stručný popis závady.
Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle obecného předpisu, na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vybavení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením.
Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.


9. Ochrana osobních údajů:

Prodávající zpracovává osobní údaje Spotřebitele a návštěvníků webu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a zákonem č. 100/2010. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.

Prodávající zpracovává osobní údaje Spotřebitele uvedené při objednávce za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy a plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní. Zpracovává je zejména při vyřizování objednávek, vystavování faktur, doručování objednaného zboží, evidenci objednávek a kupních smluv a při vyřizování případných reklamací. Prodávající zpracovává cookies o návštěvnících webu za účelem analýzy chování během návštěv webu s cílem zvyšování kvality nabízených produktů a služeb.

Prodávající zpracovává osobní údaje Spotřebitele v rozsahu: Jméno, Příjmení, Adresa doručení (ulice, město, PSČ), E-mail, Telefon a případně i obchodní název firmy.

Prodávající prohlašuje, že zpracovává pouze správné, úplné, a pokud možno aktualizované osobní údaje dotčených osob starších 18 let. Zajišťuje, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá vymezenému účelu a po splnění účelu jejich zpracování zajistí jejich likvidaci. Osobní údaje dotyčných osob zpracovává v souladu s dobrými mravy a dbá, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpřístupnění, poškození, zničení, ztrátě, změně, nebo jakémukoli jinému nepřípustnému způsobu zpracování.

Dotčená osoba čestně prohlašuje, že je starší 18 let a je oprávněna své osobní údaje poskytnout Prodávajícímu, příp. subjektem provádějícím doručení objednaného zboží.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá podle § 13 odst. 1 písm. 1 písm. b) a f) Zákona, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám pro účely nezbytné k plnění smlouvy (objednávky):

Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124

Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka u Dunaje, IČ: 31329217

 

 

Spotřebitel má právo:

- pro přístup k osobním údajům,

- k opravě, resp. doplnění osobních údajů,

- na výmaz osobních údajů (být zapomenut),

- pro přenositelnost osobních údajů,

- vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,

- vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu,

- k omezení zpracovávání osobních údajů,

- nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,

- podat návrh na zahájení řízení podle zákona.

Pokud Spotřebitel zjistí, že zpracovávání jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s nařízeními a zákonem, má právo požadovat od Prodávajícího vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Spotřebitel může své právo kdykoli uplatnit:

- písemně na e-mailové adrese moorea@moorea.sk,

- písemně na adrese sídla společnosti.

 

10. Podmínky vstupu:

V případě, že navštěvujete, prohlížíte, objednáváte nebo jinak používáte internetový obchod společnosti MOOREA, sro na doméně Sexnovinky.eu respektujete podmínky vstupu, které jsou popsány níže. Na server Sexnovinky.eu může vstupovat a nakupovat každý, kdo si řádně přečetl podmínky vstupu av den vstupu, resp. uskutečnění objednávky dovršil věk 18 let. Nakupování a vstup osob mladších 18 let není povoleno.


11. Jak nakupovat:

Nákup můžete uskutečnit pomocí nákupního košíku v pravém horním rohu stránky. Kliknutím na tlačítko do košíku vložíte zboží do nákupního košíku. Kliknutím na zobrazit nákupní košík si zobrazíte zboží v nákupním košíku. Po zobrazení nákupního košíku si můžete v nákupním košíku tlačítkem změnit množství a zadáním kusů změnit počet kusů v nákupním košíku. Tlačítkem smazat položku si můžete vymazat položku z nákupního košíku. Tlačítkem vyprázdnit košík smažete všechny položky v nákupním košíku. Dodací údaje vyplníte v sekci dodací údaje. Po vyplnění dodacích údajů a jejich zkontrolování, stisknutím tlačítka odeslat objednávku odešlete svou objednávku. Po odeslání objednávky obdržíte na Váš email potvrzení Vaší objednávky.

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě emailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněných a odeslaných dodacích údajů v nákupním košíku na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je emailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o potvrzení objednávky. Smlouva je uložena u prodávajícího a kupujícímu dostupná na požádání. Smlouva je uzavřena ve slovenském jazyce.


12. Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.